قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها

قطعه یاب موبایل : لیست درخواست ها(برد سالم P30litte-LX1)

بردسالم باانتقال مالکیت

مدل فنی: LX1

اصفهان

2,000,000 تومان

بردسالم باانتقال مالکیت

مدل فنی: LX1

اصفهان

2,000,000 تومان

1402/8/24

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: Y6 ll-Cam-L21

جهرم

توافقی

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: Y6 ll-Cam-L21

جهرم

توافقی

1401/10/9

برد اوراقی(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: Y360-U61

شاهین شهر

150,000 تومان

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: Y360-U61

شاهین شهر

150,000 تومان

1401/8/21

برد سالم(نو)

نام قطعه: برد سالمنو

مدل فنی: sony miro

اصفهان

توافقی

نام قطعه: برد سالمنو

مدل فنی: sony miro

اصفهان

توافقی

1401/2/14

دوربین(اصلی (روکار))

نام قطعه: دوربیناصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

توافقی

نام قطعه: دوربیناصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

توافقی

1400/12/7

برد اوراقی(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

135,000 تومان

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

135,000 تومان

1400/12/7

برد اوراقی(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

135,000 تومان

نام قطعه: برد اوراقیاصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اهواز

135,000 تومان

1400/12/7

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اصفهان

توافقی

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: sony miro

اصفهان

توافقی

1400/11/11

برد سالم(اصلی (روکار))

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: sony miro

گرگان

توافقی

نام قطعه: برد سالماصلی روکار

مدل فنی: sony miro

گرگان

توافقی

1400/9/2